Slovenski rejski program za kranjsko čebelo

Naloge, ki so predvidene za doseganje rejskega cilja kranjske čebele, vključujejo postopke ocenjevanja lastnosti, način preizkušanja njihovih gospodarskih in drugih lastnosti, način ocenjevanja plemenske vrednosti vzrejenih čebel in selekcijske ukrepe. Poleg tega program obravnava zdravstvene razmere in tudi druge dejavnosti na področju čebelarstva, ki vplivajo na kakovost vzrejenega plemenskega materiala.

Organizacijsko in strokovno delo usmerjata in izvajata Priznana rejska organizacija (PRO) – ta status ima ČZS – in Druga priznana organizacija v čebelarstvu (DPO) – ta status ima Kmetijski inštitut Slovenije. Obe najpomembnejši organizaciji na področju čebelarstva v Sloveniji sta med seboj pogodbeno povezani. PRO združuje čebelarje, ki so tudi člani čebelarske organizacije.

Rejska organizacija zbira podatke za vpis v izvorno rodovniško knjigo. Odobreno vzrejališče matic te podatke posreduje PRO, ta pa izda zootehniška spričevala.

Rejski cilji za kranjsko čebelo:
• ohraniti rasno čistost kranjske čebele,
• ohraniti variabilnosti v populaciji,
• izboljšati mirnost čebel,
• zmanjšati rojivost čebel,
• povečati živalnost čebeljih družin,
• okrepiti proizvodne lastnosti čebel (pridelek medu),
• povečati odpornost čebel proti boleznim.

Dejavnosti, ki so predvidene za doseganje rejskih ciljev:
• osnovna odbira (ta poteka v vseh čebelarstvih),
• vzrejno delo (organizirano je v okviru odobrenih vzrejališč čebeljih matic) in
• vzreja rodovniških matic.

http://www.kranjska-cebela.si/Si/kranjska_cebela.php

KIS_logotip_SLO_EN_vodoravni_barvni
Rejski-program-za-KRANJSKO-CEBELO-_2011-2015-1
Nazaj
2019-02-05T11:20:01+00:00